Všeobecné obchodní podmínky

Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávajícím je MgA. René Nekuda (RenéNEKUDA.cz) sídlem Budovatelů 1205, Hlinsko 53901, IČO: 02069156, DIČ: CZ8608293441.

Prodávající se zavazuje vyřídit objednávku a odeslání zásilky do jednoho pracovního týdne, pokud je zboží skladem. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud je zadaná doručovací adresa v nesprávném nebo neúplném tvaru nebo se jedná zjevně o chybně vyplněné údaje. Pokud tyto pochybnosti vzniknou, informuje prodávající o této skutečnosti kupujícího e-mailem. Prodávající nebude vyřizovat objednávky těch kupujících, kteří více než dvakrát nepřevzali objednávku na dobírku nebo subjektů, které neuhradily předchozí fakturu.

Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl kupující, bude používat pouze k účelům, které souvisejí s požadovanými službami RenéNEKUDA.cz, a že je neposkytne žádné třetí osobě.

Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést správnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží dodáno.

Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží včetně všech poplatků uvedených v závazné objednávce (poštovné, balné, poplatek za dobírku). V případě porušení této smluvní povinnosti se zákazník zavazuje uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 200,- Kč, která představuje paušální náhradu všech nákladů vynaložených prodávajícím v souvislosti s dodávkou zákazníkem nevyzvednutého zboží.

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na zboží přechází na zákazníka převzetím zboží zákazníkem.

Vyzvednutí u prodávajícího

V případě vyzvednutí zboží u prodávajícího je zákazník povinen informovat prodávajícího o zjevných mechanických vadách zboží ihned při přebírání u prodávajícího. Zákazník má v tomto případě právo i povinnost takto poškozené zboží od prodávajícího nepřevzít.

Možnost výměny nepoškozeného zboží za jiné po uplynutí zákonných lhůt podléhá dohodě s prodávajícím.

Doručení poštovním balíkem

V případě doručení zboží poštovním balíkem může zákazník reklamovat mechanické vady zboží nejpozději do 3 pracovních dnů následujících po dni dodání zboží. Při reklamaci takto dodaného zboží je zákazník povinen společně s reklamovaným zbožím přiložit k reklamačnímu dopisu kopii balíkové či dobírkové stvrzenky nebo kopii dodané faktury.

V případě uznání reklamace bude tato vyřízena postupem a ve lhůtách stanovených právními předpisy a to na náklady prodávajícího.

Na základě zákona č. 367/2000 má nakupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Kupující má právo na vrácení platby za toto zboží, ne však na poplatek za náklady spojené s odesláním zboží na jeho adresu (balné, poštovné nebo poplatek za dobírku). Prodávající odešle platbu za zboží zpět na účet nebo složenkou do 3 pracovních dnů od obdržení vráceného zboží.

Vrácené zboží nesmí být poškozené.

Pokud si kupující při objednání zboží vybere platbu převodem na účet, zavazuje se uhradit platbu do 7 kalendářních dnů od data zapsání objednávky do e-shopu. Pokud prodávající nebude mít připsánu platbu na účtu v této lhůtě, objednávku zruší.

Poznámka: Jestliže si kupující vyžádal osobní věnování, pak tyto knihy nelze vrátit (pouze v případě závady vyměnit).

Aktuální ceny dopravy (a tzv. „balného“)

Fyzické předměty jsou přepravovány běžnými dopravními společnostmi (Česká pošta, DPD, GLS, Toptrans, InTime apod.).

Cena dopravy (vč. balného) za běžnou objednávku do 3 kg je po ČR 69 Kč bez DPH.

Do ostatních zemí prodávající zboží nedodává. U objednávek většího rozsahu (zejména nad 5 kg) může být poštovné a balné navýšeno.

Prodávající poskytuje dopravu po České republice zdarma při objednávce vyšší než 350 Kč. Tato akční sleva nemusí být platná po celý kalendářní rok a není vymahatelná. 

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ E-KNIH

Poskytování služby

Poskytovatelem služby je MgA. René Nekuda (RenéNEKUDA.cz) sídlem Budovatelů 1205, Hlinsko 53901, IČO: 02069156, DIČ: 8608293441. Pro poskytování služby prodeje e-knih platí níže uvedené obchodní podmínky. Poskytovatel provozuje službu na webové stránce renenekuda.cz.

E–kniha, její užití a vlastnosti

E-kniha je digitální soubor určený ke stažení do softwarového zařízení uživatele. Tento soubor může obsahovat text, ilustrace i jiné grafické prvky. Stažením e-knihy je pořízení jedné rozmnoženiny souboru proti platbě za podmínek stanovených autorskou licencí k příslušnému dílu obsaženému v e-knize.

Uživatel bere na vědomí, že pro čtení e-knih existují příslušné standardní technické podmínky a formáty. Pokud není uživatel pro přijetí služby náležitě vybaven, nenese poskytovatel za nefunkčnost služby odpovědnost.

Uživatel nesmí zasahovat do ochrany digitálního souboru e-knihy vytvořené poskytovatelem.

Obchodní vztah a platba

Smluvní vztah mezi uživatelem a poskytovatelem služby je naplněn uhrazením služby uživatelem, připsáním platby na účet poskytovatele a následně umožněním stažení objednaného souboru uživatelem. Úhrada musí proběhnout nejpozději do 7 kalendářních dnů po vzniku objednávky služby. V případě, že platba nebude připsána na účet poskytovatele v této lhůtě, bude objednávka automaticky zrušena.

Uživatel bere na vědomí, že vztahy mezi ním a poskytovatelem služby podléhají právním předpisům platným na území České republiky. Tyto předpisy se mohou vyvíjet v závislosti na technologiích i vývoji přístupu k ochraně autorských práv. Poskytovatel si tudíž vyhrazuje právo tyto podmínky měnit.

Ochrana autorských práv

Všechny e-knihy prodávané na renenekuda.cz jsou chráněny autorským zákonem a jejich užití musí korespondovat s udělenou licencí. Cena za stažení obsahuje poplatek za autorskou licenci. Uživatel nesmí užívat knihu jinak než pro svoji osobní potřebu, tudíž nesmí knihu dále kopírovat, prodávat, tisknout ze souboru, půjčovat, sdílet nebo dále poskytovat třetím osobám. Uživatel je obeznámen se skutečností, že porušení autorského práva výše uvedenými způsoby je trestným činem.

ONLINE NÁSTROJE A KURZY

Prodávající se zavazuje dodržení přístupu k zakoupeným online produktům (např. inspirativní nástroje a internetové kurzy) po dobu minimálně jednoho kalendářního roku od zaplacení objednávky. Maximální povolená doba výpadku v tomto prvním roce je 30 dnů. Při nedodržení této podmínky má zákazník právo na navrácení plné výše ceny tohoto vitruálního produktu.

Použití online nástrojů a kurzů je vázano na založení profilového účtu u RenéNEKUDA.cz. To se děje automaticky při vytvoření objednávky. RenéNEKUDA.cz umožňuje i obnovení ztraceného hesla na stránce osobního účtu zákazníka.

Používání zakoupeného online nástroje či kurzu je povoleno pouze osobě uvedené na faktuře vystavené během vytvoření objednávky!

Jakékoliv technické problémy či otázky je možné řešit skrze tento kontaktní formulář (obvyklá doba odpovědi je do jednoho pracovního týdne).

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Odesláním objednávky uděluje klient souhlas dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, provozovateli zde vypsaných kurzů a seminářů k tomu, že tyto údaje budou zpracovány a archivovány k interním potřebám společnosti (tímto se rozumí zasílání informací o produktech, akcích a kurzech pod hlavičkou RenéNEKUDA.cz). Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou a může být kdykoli odvolán e-mailem.

Více informací o ochraně osobních údajů najdete zde.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smluvní vztahy mezi zákazníkem a prodávajícím se řídí Obchodním Zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění.

Tyto podmínky tvoří závazný obsah všech kupních smluv uzavřených mezi zákazníkem a prodávajícím, jež budou realizované prostřednictvím těchto internetových stránek.

Zákazník odesláním své objednávky potvrzuje, že se řádně seznámil se všemi podmínkami tohoto řádu, že těmto porozuměl a že tyto bez výhrad akceptuje.